Obavještenje

Bioptron – Naučni pristup

Karakteristike

  1. Brusterova optička jedinica
  2. Polihromatska svjetlost
  3. Medicinski filteri
  4. Svjetlost niske energije
  5. Nekoherentna svjetlost
  6. Vertikalno linearna polarizovana svjetlost
  7. Hiperpolarizovana svjetlost

1. Brusterova Optička Jedinica

Visokokvalitetna Brusterova optička jedinica pozicionirana je pod precizno određenim uglom u BIOPTRON aparatu. Kada difuzna, neuređena, nepolarizovana svetlost iz BIOPTRON-ovog izvora prođe kroz Brusterovu optičku jedinicu, ona se reflektuje (sa minimalnim gubitkom usled refleksije) i postaje savršeno uređena, vertikalno linearno polarizovana svetlost.

2. BIOPTRON Polihromatska Svjetlost

BIOPTRON proizvodi svetlost vidljivog spektra i određenih infracrvenih talasnih dužina, u opsegu od 480 nm do 3.400 nm, odnosno 1,15-2,90 Ev (sa naglašenim vrhom na 720 nm, 1,70 Ev), omogućavajući da svetlost prodre duboko kroz tkivo; time se pospešuje aktiviranje i uspostavljanje različitih ćelijskih i bioloških procesa, koji ubrzavaju regenerativne i reparativne procese lečenja.

3. BIOPTRON Medicinski Filteri

BIOPTRON poseduje i dva filtera za blokiranje UV zračenja sa istom talasnom dužinom:
„Medicinski filter opšte namene“ i „nanofotonski fulerenski medicinski filter” za generisanje hiperpolarizovane svetlosti sa kvantnim svojstvima. BIOPTRON uređaji se takođe mogu koristiti uz primenu osam medicinskih filtera, namenjenih za tretiranje određenih zdravstvenih tegoba.

4. BIOPTRON Svjetlost Niske Energije
BIOPTRON proizvodi postojan snop svetlosti stabilnog inteziteta (gustine snage) 40 mW/cm2 na udaljenosti od 10cm od tretiranog područja. Doziranje BIOPTRON svetlosti može se precizno utvrditi pošto BIOPTRON svetlost ima dve komponente, snagu i vreme: Energija (J) = snaga (W) x vreme (s) (Bansenovo i Roskovo pravilo reciprociteta u fotobiologiji). Drugim rečima, ako se snaga udvostruči a vreme izloženosti prepolovi, subjekat će biti izložen istoj količini energije, ali će se ostvariti i opaziti sasvim različiti biološki odgovori. BIOPTRON proizvodi dozu svetlosti ekvivalentnu prosečnoj gustini energije od 2,4 J/cm2 po minutu. Ovo predstavlja nisku i bezbednu dozu svetlosti koja stimuliše prirodno lečenje bez neželjenih efekata.

5. BIOPTRON Nekoherentna Svjetlost
Nefaznu ili nesinhronizovanu svetlost odlikuju svetlosni talasi koji nisu sinhronizovani u vremenu ili prostoru. Česte i nasumične promene faza fotona svetlosti različitih talasnih frekvencija i dužina čine da ova svetlost bude niskog inteziteta. Nekoherentna BIOPTRON svetlost podstiče bezbedno, neinvazivno i delotvorno lečenje bez rizika od razvoja otpornosti na terapiju. Nasuprot tome, većina laserskih uređaja proizvodi koherentnu svetlost visokog inteziteta koja ima značajan potencijal za oštećenje tkiva.

6. BIOPTRON Vertikalno Linearna Polarizovana Svjetlost (VLPL svetlost)
Kada se difuzna svetlost koju generiše izvor sudari sa Brusterovom optičkom jedinicom, ta svetlost postaje vertikalno linearno polarizovana, odnosno linearno uređena, što znači da se njeni talasi šire jednosmerno u vertikalnim paralelnim ravnima.

U poređenju sa difuznim i laserskim svetlom, BIOPTRON VLPL svetlost ne deluje samo na molekule na osnovu njihovih apsorpcionih svojstava, već efikasno deluje preko rezonantnog prepoznavanja simetrijskog paterna (oblika) na strukturu i organizaciju bioloških procesa, molekula i tkiva i stoga ima značajno bolje terapeutske efekte.

Sve biološke strukture u normalnom funkcionalnom stanju su uređene linearno (poput tečnih kristala), kolagena, mikrotubula, lipida u membranama, unutrašnjeg uređenja mitohondrija i linearne organizacije dipolnih momenata vode).

Kada su biološki procesi van uobičajenog uređenja, VLPL svetlost ih usled svoje linearne organizacije vraća u optimalno funkcionalno stanje.

Suštinski, pored polarizacije, BIOPTRON predstavlja i optimalan izvor svetlosnih spekatra i svetlosne energije po jedinici vremena, što je neophodno za tretman brojnih zdravstvenih stanja (koja su sva pobrojana u Bioptron HPL brošuri). Fenomen BIOPTRON ostvaruje tako značajne efekte. Između ostalog, i zato što 85,5% ljudskog organizma čine molekuli vode – atomi kiseonika i vodonika (u odnosu na ukupan broj molekula u telu), pri čemu svaki od njih ima određenu funkciju u telu.

BIOPTRON VLPL svetlost optimalne specifične gustine od 40 mW/cm2 i energije od 2,4 J/cm2 od 40 mW/cm2 prvenstveno pokriva elektronska energetska stanja biomolekula od 1,4 do 3,4 eV.

7. BIOPTRON Hiperpolarizovana svjetlost (HPL)

HPL: KVANTNA MEDICINA ZA KVANTNO TELO!

HPL svetlost je jedinstvena jer je jedina svetlost koja deluje na kvantnom nivou. Sa ciljem održavanja i popravljanja bioloških struktura na kvantnom nivou, uz skoro neograničen prodor svetlosti, konstruisali smo i patentirali specijalni fulerenski nanofotonski filter koji pretvara vertikalno linearno polarizovanu svetlost u hiperpolarizovanu svetlost kvantnog talasa: svetlost visokog stepena organizacije, uređenu u skladu sa pravilima ikosaedarske i dodekaedarske simetrije, svetlost koja odgovara obrascu Fibonačijevog zakona; snop fotona kompitabilan sa simetrijom biomolekula prema sledećem načelu: SIMETRIJA biomolekula = SIMETRIJA poretka uređenosti fotona.

Razvoj Bioptron svjetlosne terapije

Pre oko 100 godina, danski fizičar Nils Riberg Finsen postavio je temelje savremene svetlosne terapije. Za njegov doprinos u oblasti svetlosne terapije, godine 1903. dodeljena mu je Nobelova nagrada za medicinu. Finsen je konstruisao prvi uređaj za proizvodnju tehnički sintetizovanih sunčevih zraka i ostvario izuzetne rezultate u lečenju pacijenata obolelih od posebne vrste tuberkuloze kože.

Na početku razvoja foto medicine, u modernoj svetlosnoj terapiji uglavnom su korišćeni infracrveni i ultraljubičasti delovi spektra. Početkom 1980-ih, istraživački tim naučnika stvorio je izvor svetlosti koji je najpre bio baziran na laserskoj terapiji niskog intenziteta, ali je u stvari delovao kompletnim opsegom vidljive svetlosti i delom infracrvenog spektra. Tokom istraživanja otkrivene su izvesne fizičke karakteristike koje su od bitne važnosti za efikasnost svetlosne terapije. Kasnije je na osnovu ove tehnologije stvoren BIOPTRON sistem svetlosne terapije. BIOPTRON AG neprekidno sarađuje sa stručnjacima, istraživačima i lekarima iz mnogih zemalja na ispitivanju karakteristika i terapeutske efikasnosti BIOPTRON svetlosne terapije.

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.