Obavještenje

Bioptron – Hiperpolarizovana svjetlost

Razlika između dubine prodiranja svjetlosti

Uopšteno govoreći, dubina do koje svetlost prodire zavisi od njene talasne dužine i vrste tkiva.

Dubina prodiranja difuzne svetlosti

Difuzna svetlost je haotična, a elektromagnetna polja njenih fotona su neuređena. Ovaj „haos’’ prenosi se i na molekule vode i njihove dipolne momente, kao i na biomolekule i njihove pozitivne i negativne naboje (njihovo spajanje ponovo stvara dipolne momente). Difuzna svetlost prodire plitko: od oko 100 mikrona do 2 – 3 mm dubine; njeno prodiranje je ograničeno i ne izaziva efikasan terapeutski efekat: difuzna svetlost doprinosi popravljanju neravnoteže, ali nije od velikog značaja za lečenje.

Dubina prodiranja i efikasnost HPL svetlosti

Zbog Fibonačijevog zakona, dipolni momenti, biomolekuli i elektromagnetizam u tkivu imaju isti raspored kao fotoni HPL svetlosti: ova svetlost je po samoj svojoj prirodi sposobna da održava i popravlja neravnotežene biomolekule i tkiva. HPL svetlost je u stanju da lokalno prodre do dubine od 5 – 6 cm, ali u slučaju da je tkivo dobro raspoređeno kroz akupunkturne kanale, stvara se „efekat solitona” („efekat domina”): snop fotona HPL svetlosti teče od jedne akupunkturne tačke do druge preko istog kanala. Ako HPL svetlost teče u „paketima”, ove izrazito snažne oscilacije čitave grupe mogu da teku preko akupunkturnih tačaka i preko vodoničnih veza, biomolekula i vode u telu kroz čitav organizam!

Ovaj neverovatan tok se odvija prostiranjem kvantne talasne funkcije, a ne preko „klasičnih” talasa. Kvantna svojstva omogućavaju BIOPTRON hiperpolarizovanoj svetlosti da prodre bez ograničenja, uz pozitivan uticaj na biomolekule koji dele simetriju HPL svetlosti (mikrotubule, klatrin, kolagen, centriole), čime celo telo ulazi u homeostazu.

Raspored elektromagnetnih fotoljona

Difuzna svetlost krećući se, reflektuje se pod brojnim uglovima. Ona prodire u telo plitko i nema značajniji uticaj na lečenje, a slabo utiče na biološke strukture, ćelije i organe. Ova svetlost nema pravilno uređenu strukturu fotona.

BIOPTRON linearno polarizovana svetlost (VLPL) poseduje linearno raspoređene fotone i stoga doprinosi regulaciji procesa koji dele istu linearnu strukturu (primera radi, linearni raspored vode u organizmu kroz dipolne momente, vlakna kolagena itd.).

BIOPTRON Hiperpolarizovana svetlost (HPL svetlost) ima savršen raspored fotona u skladu sa Fibonačijevim zakonom, i stoga omogućava harmonizaciju većine biomolekula i ćelija u telu. Φ2 (1.61803 ) + φ2 (0.61803) = 3

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.