Obavještenje

Bioptron – Hiperpolarizovana svjetlost

Kvantna NANO svjostva

1. Kada difuzna svetlost (koju emituje halogena sijalica) stupi u interakciju sa Brusterovom optičkom jedinicom, ona se reflektuje i pretvara u vertikalno linearno polarizovanu svetlost (VLPS).

2. Kada takva VLPS prođe kroz Tesla Hyperlight Optics®, ona postaje jedinstvena, savršeno uređena hiperpolarizovana svetlost pod nazivom Kvantna Hipersvetlost.

VLPS stupa u interakciju sa C60 (koji je integrisan u optiku), pri čemu C60 tvistuje skoro nezamislivom brzinom od 18 milijardi puta u sekundi. C60 se odbijaju jedan od drugoga bez frikcije (paramagnetna i dijamagnetna svojstva). Kao posledica interakcije VLPS sa tvistujućim C60, fotoni VLPS menjaju svoju orijentaciju:

a. 20 šestougaonika u C60 poprimaju Faradejev efekat (ravan polarizacije fotona rotira u sestougaonicima) i

b. 12 petougaonika u C60 poprima efekat Fibonačijevog niza (ravan polarizacije fotona rotira i tvistuje u svim pravcima u petougaonicima).

Dakle, električna ravan polarizacije fotona menja poziciju, postepeno, od vertikalno linearno polarizovane svetlosti (VLPS) u hiperpolarizovanu svetlost koja ima kružnu polarizaciju (levi i desni smer) i linearnu vertikalnu i horizontalnu polarizaciju („fotoni raspoređeni u vidu semenki suncokreta”). Ovaj jedinstveni obrazac fotona, uređen prema Fibonačijevom zakonu, ima idealnu energetsku strukturu i simetriju koja je potpuno kompatibilna sa našim biološkim strukturama.

Zahvaljujući svojoj kvantnoj prirodi, Kvantna Hipersvetlost je nezaustavljiva i bezgranična, prostirući energiju, informaciju i frekvenciju preko nekovalentnih veza tzv. „Living Matrix-a” odnosno životne matrice biomolekula, ćelija i organa u organizmu.

Na osnovu rezonantnih principa, Kvantna Hipersvetlost održava i uređuje poremećene biološke strukture, dovodeći ih u homeostazu (prirodno, zdravo stanje).

Po učenju kvantne medicine, ukoliko dve energetske strukture poseduju isti tip simetrije, ona struktura koja je savršenija (Kvantna Hipersvetlost), preneće svoju energiju odnosno informaciju narušenoj energetskoj strukturi (biostrukturi), harmonizujući i regenerišući je na kvantnom nivou.

Tesla Hyperlight Optics® (nanofotonski fulerenski filter) generiše hiperpolarizovanu svetlost od 400 nm i 10% energije, koja se polako povećava do 459 nm i 40% energije, a zatim do 480 nm i 80% energije, čime dostiže maksimum od +/- 550 nm.

Ona ima rotaciono-vibracionu energiju nanofotonskog materijala sa 16 vršnih vrednosti u opsegu od 3000 nm do 15000 nm. Postoje tri karakteristične vršne vrednosti: 5811 nm (0,0133 eV), 8732 nm (0,0268 eV) i 13300 nm (0,0181 eV), koje značajno utiču na kvantno stanje bioloških struktura (konformaciono stanje biomolekula).

FULEREN C60

U nastojanju da unapredi medicinski aparat BIOPTRON® i svetlosnu terapiju učine još delotvornijim, Bioptron tim stručnjaka na čelu sa naučnikom prof. dr Đ. Korugom, patentirao je Tesla Hyperlight Optics® (Nanofotonski Fulerenski Filter), zasnovan na nanofotonskom materijalu fulerenu C60.

Uz korišćenje patentirane i zaštićene tehnologije, Tesla Hyperlight Optics® je izrađen od naročitih polimera koji sadrže molekule C60, sto čini Zepter International i BIOPTRON® AG pionirima u tehnologijama budućnosti: nanotehnologiji, kvantnoj optici i kvantnoj medicini.

C60 je alotropska modifikacija ugljenika, otkrivena 1985. godine kada je pukom igrom slučaja laserski sintetizovan molekul C60. Za ovo otkriće su naučnici Harold Kroto, Robert Kerl i Ričard Smoli 1996. godine dobili Nobelovu nagradu.

Ugljenik, zajedno sa vodonikom, kiseonikom, azotom, fosforom i sumporom, čini osnovu biološkog života i predstavlja neophodni sastojak gena, proteina, lipida i drugih važnih biomolekula, što ga čini veoma važnim hemijskim elementom.

C60 je jedna od osam prirodno stabilnih formi ugljenika – najpoznatije su grafit i dijamant.

Fotografija C60 koju je snimio prof. dr Đuro Koruga sa svojim timom istraživača pomoću skenirajućeg tunelskog mikroskopa (STM), u Nanolaboratoriji Univerziteta u Beogradu (1992.), potvrđuje kvantno-mehaničke jednačine koje se odnose na šestougaone otvore na molekulu C60.

Zašto je C60 značajan za naš organizam?

„Ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte u smislu energije, frekvencije i vibracije”-Nikola Tesla Molekul C60 gradi molekularnu kristalnu formu koja po svojoj simetričnosti spada u najviši rang uređenosti, odlikujući se posebnim energetskim karakteristikama. C60 je molekul koji je sazdan od 60 atoma ugljenika raspoređenih u geometrijski oblik poznat kao zarubljeni ikosaedar, koji se sastoji od 12 pravilnih petougaonika i 20 pravilnih šestougaonika. Njegovi pentagoni generišu harmonične procese, a struktura heksagonalnog dela je zadužena za stabilnost molekula. Zbog tih svojih kvantnih svojstava, C60, bez preterivanja možemo da nazovemo minijaturnim nanogeneratorom: C60 je u stanju da ponovo uspostavi ravnotežu i sklad energetskih procesa u biološkim strukturama. Ukratko, on može da uskladi rad ćelija i dovede ih u zdravo prirodno početno stanje – ekvilibrijum.

Kvantna Hipersvetlost ima energetsku uređenost fotona podudarnu sa energetskim strukturama naših tkiva. „Prepoznavanje” Kvantne Hipersvetlosti i tkiva, organizovanih na isti način, u njihovoj interakciji dovodi do harmonizacije poremećenih procesa u organizmu.

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.